• Az iskola profilja


    • Nagymegyer város a Dunaszerdahelyi járásban található, lakosainak száma 8456 fő, melynek 75,56 százaléka magyar nemzetiségű. Intézményünk, a Bartók Béla Alapiskola Nagymegyer város egyetlen, teljes mértékben magyar nyelven oktató általános iskolája. A több mint fél évszázados múlttal rendelkező oktatási intézményünk munkájában meghatározó jelentőségű a hagyományos erkölcsi értékrend, ugyanakkor egyedi eredményekkel büszkélkedhetünk.

     Az iskola tanulóinak száma a 2019/2020-as tanévben 543 fő. Ebből 258 tanuló az alsó tagozaton, 286 tanuló a felső tagozaton tanul. Osztályok száma 29, melyből 12 osztály az alsó tagozaton, 15 osztály a felső tagozaton található, továbbá 2 speciális osztályban folyik az oktatás az oda előírt feltételeknek megfelelően. Pedagógusaink száma 45, továbbá 6 nevelőnő, 1 gyógypedagógus, 1 iskolapszichológus és 5 pedagógiai asszisztens segíti a mindennapi oktató-nevelő munkát.

      

     Iskolánk fontos feladatnak tekinti, hogy hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakozásához, segítse szellemi, testi fejlődésüket, és az egészséges életmód kialakítását. A pedagógiai tevékenységeink középpontjában az emberközpontú nevelés áll, legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, és az emberi értékek továbbadása. Külön célként tűztük ki a toleranciát, elfogadni a másságot, és tisztelni az emberi méltóságot.

     Iskolánk jó hírnevét, a szülőkkel való együttműködést erősítjük hagyományteremtő rendezvényekkel, a tantárgyversenyeken elért kiváló eredményekkel, amelyekben hangsúlyozottan helyet kap az iskola egyre jöbb felszereltsége a legmodernebb digitális eszközökkel. Pedagógusközösségünk szakmai felkészültségét bizonyítja a korszerű tanulási módszerek és technikák alkalmazása. Mindez annak érdekében történik, hogy az iskolában eltöltött idő tartalmas, ugyanakkor érdekes és élményszerű legyen. A legkisebbeket, akik úgy érzik, szívesen megismerkednének az iskolai élettel, de mindezt játékosabb, kötetlenebb formában tennék, a nagy hagyománnyal rendelkező 0. osztályba várjuk, ahol sok-sok türelemmel biztosítjuk sikeres iskolakezdésüket.

     A szülőkkel való jó kapcsolattartást nagyon fontosnak tartjuk. Ennek érdekében bevezettük és aktívan használjuk az elektronikus ellenőrzőt, melynek segítségével a szülők folyamatosan figyelemmel követhetik gyermekük tanulmányi előmenetelét. 

     A magyar nyelv műveltségünk feltétele, kultúránk hordozója, ezért fontos feladatnak tekintjük a nyelvi kommunikációs nevelés, az alapkészségek, az írás, az értő olvasás, a helyes beszéd, és a nyelvtani ismeretek elsajátítását, nemzeti kultúránk ápolását, és a hagyományok megőrzését. Fontosnak tartjuk a szlovák nyelv elsajátítását, fejlesztjük tanulóink kommunikációs képességeit.

     A matematikai ismeretek területén az alapkészségek kialakítására törekszünk. A matematika tanításunk célja a műveletek, az emlékezés, a megfigyelés, a megértés, a logikai ítélőképesség, és az absztrakciós képesség fejlesztése. Az oktatást olyan színvonalon igyekszünk tartani, hogy végzőseink, gond nélkül folytathassák tanulmányaikat a középiskolákon.

     Az idegen nyelv oktatása emelt szintű óraszámban történik. A képzés célja, hogy tanulóink a hétköznapi helyzetekben is tudják a nyelvet használni. Szerezzék meg a szükséges alapismereteket, és legyen általános ismeretük az adott nyelvet beszélő országokról. Az idegen nyelv oktatása nyelvszakköri formában történik, a harmadik évfolyamtól lehetőség van az emelt szintű nyelvtanulásra.

     Az iskolai testnevelés célja a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a mozgáshiány pótlása, a mozgáskultúra fejlesztése. Tudatában vagyunk annak, hogy a mai gyermekeknek rendkívül nagy a mozgásigényük, ezért kiemelkedő helyet kapott iskolánkban a mozgás, a sport szeretete és fontossága. Kihasználjuk a két tornaterem és a városi élményfürdő által nyújtott lehetőségeinket. Igyekszünk minél többször alkalmat biztosítani a szabadban eltöltött mozgásra, az évtizedekig megfelelően szervezett rendezvényeink során (erdei iskola, sítábor, nyári tábor, nyári napközi, természetjárás, sportjátékok a szabadban, korcsolyázás).

     Fontos feladatnak tartjuk, hogy tanulóink tájékozódni tudjanak a világhálón. Szakköri foglalkozásokon már az alsó tagozaton lehetősége van a tanulóknak, hogy elsajátítsák a legkorszerűbb informatikai-kommunikációtechnikai eszközök használatát.

     A tehetséggondozás a szakköri tevékenységben, ill. a csoportbontás lehetőségében valósul meg az iskolánkon. Célunk, hogy a tehetséges tanulókat minél előbb felismerjük, ösztönözzük, és felkészítsük őket a versenyeken való sikeres szereplésre.

     Nagy figyelmet fordítunk a tanulók esélyegyenlőségének megteremtésére. A tanítási óránkon differenciált foglalkozásokkal igyekszünk a lemaradásokat és a hiányosságokat pótolni. Tanórán kívül korrepetálásra is lehetőséget nyújtunk tanulóinknak, különös tekintettel a kilencedik évfolyamban a felvételi előkészítők során. Iskolánkon is sajnos évről évre egyre több azon tanulók száma, akik valamilyen oknál fogva iskolai integrálásra szorulnak. Ebből a megfontolásból iskolánk egy Európai Uniós program keretében támogatásra pályázott, mely sikeres elbírálást kapott. Ennek köszönhetően 2018 márciusától 2021 februárjáig három pedagógiai asszisztenst és egy gyógypedagógust tudunk alkalmazni, továbbá állami támogatásnak köszönhetően további két pedagógiai asszisztens segíti a mindennapi oktató-nevelő munkát. A különböző mértékű és elbírálású integrált tanulóink ezáltal olyan szintű segítséget kapnak iskolánkban, amely hozzásegíti őket a fokozatos felzárkózáshoz.

     Mert Bartókosnak lenni jó!

      

     Az oktató-nevelő munkánk kiemelt területei

     A magyar nyelv műveltségünk feltétele, kultúránk hordozója, ezért fontos feladatnak tekintjük a nyelvi kommunikációs nevelés, az alapkészségek, az írás, az értő olvasás, a helyes beszéd, és a nyelvtani ismeretek elsajátítását, nemzeti kultúránk ápolását, és a hagyományok megőrzését.

     Fontosnak tartjuk a szlovák nyelv elsajátítását, fejlesztjük tanulóink kommunikációs képességeit.

     A matematikai ismeretek területén az alapkészségek kialakítására törekszünk. A matematika tanításunk célja a műveletek, az emlékezés, a megfigyelés, a megértés, a logikai ítélőképesség, és az absztrakciós képesség fejlesztése. Az oktatást olyan színvonalon igyekszünk tartani, hogy végzőseink, gond nélkül folytathassák tanulmányaikat a középiskolákon.

     Az idegen nyelv oktatása az első évfolyamtól kezdve emelt szintű óraszámban történik. A képzés célja, hogy tanulóink a hétköznapi helyzetekben is tudják a nyelvet használni. Szerezzék meg a szükséges alapismereteket, és legyen általános ismeretük az adott nyelvet beszélő országokról. Az idegen nyelv oktatása az első évfolyamtól nyelvszakköri formában történik, a harmadik évfolyamtól lehetőség van az emelt szintű nyelvtanulásra.

     Az iskolai testnevelés célja a nagyfokú szellemi megterhelés ellensúlyozása, a mozgáshiány pótlása, a mozgáskultúra fejlesztése.

     A számítástechnikai órák célja, hogy tanulóink számítógépes alapismeretekre tegyenek szert, és azokat tudják alkalmazni a többi tanítási órán is. Fontos feladatnak tartjuk, hogy tanulóink tájékozódni tudjanak a világhálón. Szakköri foglalkozásokon már az első évfolyamtól lehetősége van a tanulóknak, hogy elsajátítsák a korszerű  informatikai-kommunikációtechnikai eszközök használatát.

     Nagy figyelmet fordítunk a tanulók esélyegyenlőségének megteremtésére. A tanítási óránkon differenciált foglalkozásokkal igyekszünk a lemaradásokat és a hiányosságokat pótolni. Tanórán kívül korrepetálásra is lehetőséget nyújtunk tanulóinknak, különös tekintettel a kilencedik évfolyamban a felvételi előkészítők során.

     A tehetséggondozás a szakköri tevékenységben, ill. a csoportbontás lehetőségében valósul meg az iskolánkon. Célunk, hogy a tehetséges tanulókat minél előbb felismerjük, ösztönözzük, és felkészítsük őket a versenyeken való sikeres szereplésre.

     Az iskola cél- és feladatrendszere

     Iskolánk fontos feladatnak tekinti, hogy hozzájáruljon a tanulók személyiségének, képességeinek és készségeinek kibontakozásához, segítse szellemi, testi fejlődésüket, és az egészséges életmód kialakítását. A pedagógiai tevékenységeink középpontjában az emberközpontú nevelés áll, legfontosabb feladatunk a személyiség sokoldalú fejlesztése, és az emberi értékek továbbadása. Külön célként tűztük ki a toleranciát, elfogadni a másságot, és tisztelni az emberi méltóságot.

     Iskolánk értékei

     • az élethosszig tartó tanulás alapjainak megteremtése,
     • gyermekközpontúság,
     • tolerancia, egymás megbecsülése,
     • a természet tisztelete, a környezet védelme,
     • egészséges életmódra nevelés,
     • kreativitás- és gondolkodásfejlesztés,
     • a magyarságtudat erősítése,
     • az egyéni képességek fejlesztése, tehetséggondozás,
     • a tanulók felkészítése a továbbtanulásra,
     • jó eredmények elérése az országos méréseken,
     • színvonalas oktatás,
     • sokoldalú szakköri tevékenység,
     • esélyegyenlőség biztosítása,
     • hagyományőrzés,
     • nyitottság, korszerőség, fogékonyság az új iránt,
     • szakképzett pedagógusok,
     • versenyekre való felkészítés
      

     V školskom roku 2018/19 si škola zvolila prioritné ciele:

      

     Hlavné úlohy školy na školský rok 2018/19

      

     Hlavné úlohy na školský rok 2018/19 boli zostavené a vytýčené na základe reálnych možností a potrieb školy podľa usmernenia Pedagogicko-organizačných pokynov MŠVVaŠ SR a priorít 

     výchovno-vzdelávacieho procesu pre základné školy a školské zariadenia.

      

     1. Výchovno-vzdelávací proces: zabezpečiť dôslednú realizáciu Školského vzdelávacieho programu, ktorý je v súlade štátnym  vzdelávacím programom – prvý, druhý a piaty, šiesty ročník: iŠVP, tretí, štvrtý ročník a siedmy-deviaty ročník: ŠVP - rámcových učebných plánov a učebných osnov a ich súlad s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi.  Hlavným kritériom našej práce je zvyšovanie vzdelanostnej úrovne našich žiakov a ich kvalitná príprava na štúdium na stredných školách.

      

     1. 2018/2019: Rok čitateľskej gramotnosti. Podľa plánov MZ a PK: prioritnou úlohou je intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach školského vzdelávacieho plánu.

      

     1. Slovenský jazyk a slovenská literatúra: v záujme skvalitňovania a  lepšieho osvojovania  slovenského jazyka prednostne zabezpečíme skupinové vyučovanie vo vyučovaní slovenského jazyka v prospech uplatňovania komunikatívneho princípu. Realizácia projektu MŠVVaŠ SR v spolupráci ŠPÚ, NÚCEM, ŠŠI a MPC Edukačný proces vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským v rokoch 2016 – 2020.

      

     1. Prírodovedné predmety: v ročníkoch 5.-9. prebieha na prírodovedných hodinách krátka rekapitulácia tematických celkov v slovenskom jazyku.

      

     1. Predmetové súťaže a olympiády: zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov na súťaže a olympiády vyhlásené MŠVVaŠ SR, regionálne a medzinárodné.

      

     1. 0. a 1. ročník: na prvom stupni školy skvalitniť spoluprácu s miestnymi materskými školami v záujme adaptácie detí v 1. ročníku základnej školy.

      

     1. 1.-4. ročník: venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením a rozvíjaniu čitateľskej a prírodovedeckej gramotnosti a finančnej gramotnosti žiakov.

      

     1. Maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika: pravidelne pozorujeme efektívnosť vyučovania týchto predmetov – pravidelná hospitácia a javová analýza výsledkov povinných písomných prác žiakov.

      

     1. Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu v škole. Pokračovať v koncepcii spoločných postupov činností na škole.

      

     1. Tematické výchovno-vzdelávacie plány predmetov: do plánov zapracujeme prvky programu implementácie prvkov finančnej gramotnosti, protidrogovej prevencie, environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, dopravnej výchovy a výchovy k tolerancii. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa realizovať priebežné sledovanie a aktívnu ochranu detí pred nežiaducimi javmi ako sú záškoláctvo, agresívne prejavy, násilie, šikanovanie, fyzické alebo psychické týranie, delikvencia, používanie návykových látok, sexuálne zneužívanie atď.

      

      

     1. Klásť dôraz na posilnenie národného povedomia a hrdosti žiakov na svoj región, svoju vlasť – regionálna výchova a výchova k ľudovým tradíciám.

      

     1. Spolupráca s rodičmi: zabezpečujeme informovanosť rodičov o prospechu, správaní a aktivitách žiakov a o aktivitách školy – plenárne zasadnutie rodičov, konzultačné hodiny a pedagogické konzultačné  popoludnia (2-krát počas školského roka), školské výlety, exkurzie, zber druhotných surovín.

      

     1. Oblasť ekonomická a materiálno-technická: vypracovanie projektov – skvalitniť  technicko-ekonomické podmienky pre výchovno-vzdelávací proces, rekonštrukcia učební techniky a prírodovedných predmetov a postupné zabezpečenie techniky jednotlivých učební.

      

     1. Projektovanie a dobudovanie ďalších športových ihrísk spoločne s miestnou samosprávou a za pomoci miestnych podnikateľov.

      

     1. Témy povinných prierezových tematík  - osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, dopravná výchova, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, tvorba projektu a prezentačné zručnosti -  zapracujeme do učebných osnov (TVVP) vyučovacích predmetov. Povinnú prierezovú tematiku – ochrana života a zdravia realizujeme podľa vypracovaného mesačného plánu a  blokovou formou takto:   1. stupeň: teoretická a praktická časť 1-krát v školskom roku, 2. stupeň: teoretická a praktická časť – 2-krát v I. a II. polroku;

      

     Vytýčené ciele školy boli splnené.      

     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia


      

     Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti:

     1. Hodnotenie žiakov

     2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov

     3. Hodnotenie školy

      

     Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

     Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami.

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov vychádzame z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu.

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov 0.-4. ročníka:

     Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl:

     Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,

     Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1,

      

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov 5.-9. ročníka:

     Metodické pokyny na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základných škôl:

     Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy,

     Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED 1,

     Podkladom priebežného a celkového hodnotenia sú:

                 vstupné kontrolné previerky z MJL, SJSL, MAT,

                 polročné kontrolné previerky z MJL, SJSL, MAT,

                     výstupné kontrolné previerky z MJL, SJSL, MAT,

                 štvrťročné previerky z MAT,

                 ústne odpovede žiakov,

                 písomné práce žiakov a testy na konci tematických celkov,

                 laboratórne práce,

                 projekty,

                 praktické aktivity žiakov,

                 grafické práce a

                 pohybové činnosti.

     Na konci klasifikačného obdobia hodnotíme prospech žiakov z jednotlivých vyučovacích predmetov a správanie známkami a príslušnými stupňami hodnotenia na základe rozhodnutia pedagogickej rady v auguste 2018.

      

     Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

     Systém kontroly:

     Plán vnútroškolskej kontroly (plán práce školy)

     Plán kontrolnej činnosti zástupcov riaditeľa školy (plán práce školy)

     Hospitácie vedúcich PK a MZ

     Vnútroškolská kontrola v našej škole prebieha podľa plánu vypracovaného na začiatku školského roku v oblasti hospodárskej, v oblasti výchovno-vzdelávacej práce a organizačného chodu školy. Kontrolné úlohy sú rozdelené medzi členmi vedenia tak, aby zohľadňovali ich aprobáciu a záujmy. Používajú sa rôzne formy a metódy – hospitácie: vyučovacie hodiny, pedagogický dozor, aktivity školy,  písomné previerky – javová analýza vstupných, polročných a výstupných previerok z MJL, SJSL, MAT, riaditeľské testy, kontrola žiackych prác a prejavov žiaka, kontrola vedenia školskej pedagogickej dokumentácie, hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti. Analýza výchovno-vzdelávacieho procesu je individuálne prejednávaná. Zamestnanci sú o dôležitých zisteniach informovaní na pravidelných poradách.

     Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa prebieha na základe nasledovných dokumentov:

     • Kritériá hodnotenia pedagogických pracovníkov – hodnotiace hárky sú vyplnené pedagogickým zamestnancom a príslušným vedúcim MZ resp. PK, následne zástupcom riaditeľa a riaditeľom,
     • Hodnotenie pedagogických zamestnancov – Hodnotenie pedagogického a odborného zamestnanca podľa § 52 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov(čl. 26 ods.4 Pracovného poriadku) komplexný hodnotiaci hárok je prílohou Pracovného poriadku Základnej školy Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským vo Veľkom Mederi – hárok je vyplnený zamestnancom, následne zástupcom riaditeľa a riaditeľom. Hodnotenie obsahuje aj odporúčania na kontinuálne vzdelávanie a na odmeňovanie pedagogických zamestnancov.
     • Hodnotenie vedúcich MZ, PK – hodnotiace hárky sú spracovávané vedúcim MZ, PK a zástupcom riaditeľa, následne riaditeľom.

     Hodnotenie vedúcich pedagogických zamestnancov:

     • zástupca riaditeľa – podľa Formulára hodnotenia vedúceho pedagogického zamestnanca – hodnotenie zástupcom riaditeľa a riaditeľom,
     • riaditeľ – podľa Formulára hodnotenia vedúceho pedagogickeho zamestnanca – hodnotenie riaditeľom a zriaďovateľom školy;

     Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na bodovom hodnotení. Body sa prideľujú na základe:

     Kritériá hodnotenia pedagogických pracovníkov

     Výchovno-vzdelávacia činnosť

     1. organizácia priebehu vyučovacej hodiny a jej účinnosť
     2. vytvorenie vhodnej klímy vyučovania a vyučovacej hodiny
     3. styk, resp. spojitosť so žiakmi na vyučovacej hodine
     4. využitie vyučovacích metód
     5. účinnosť využitia učebných pomôcok
     6. vykonávanie samostatných úloh
     7. splnenie úloh v určenej miere a v termíne
     8. dodržiavanie etického kódexu a zachovávanie služobného tajomstva
     9. miera dodržiavania zásad školského poriadku

     miera dodržiavania zásad pracovného poriadku.

     Vyučovacia činnosť

     1. triedny učiteľ v nultom, prvom alebo deviatom ročníku
     2. na I. stupni práca so začlenenými žiakmi podľa počtu týchto žiakov, resp. na II.stupni podľa počtu osnov vydaných na vyučovanie začlenených žiakov a ich triedni učitelia
     3. otvorená hodina pre rodičov
     4. ukážková hodina  pedagógom
     5. vedúci predmetovej komisie
     6. vedúci metodickej skupiny
     7. uvádzajúci učiteľ začínajúceho pedagóga
     8. zamestnania podľa metódy Dalton
     9. využitie inovačných metód
     10. oprava písomných prác
     11. koordinátor testov
     12. príprava testov ukončujúcich tematické okruhy
     13. príprava programov – ochrana života a zdravia, športový deň, zdravá životospráva

      

     Ostatná činnosť

     1. organizovanie školských kôl súťaží – príprava, práca v porote
     2. organizovanie regionálnych súťaží
     3. príprava žiakov na súťaže – pytagoriáda, Klokan, pravopisná súťaž
     4. úspešnosť - súťaž    obvodná
                              krajská
                              celoštátna
                              medzinárodná
                              regionálna
                              družobná škola
     5. organizátor korešpondenčnej súťaže
     6. príprava žiakov na korešpondenčnú súťaž
     7. spravovanie učebníc
     8. školská knižnica
     9. vedúci kabinetu
     10. koordinátor výchovnej zložky, prierezových tém
     11. metodická knižnica pre 1. - 4. ročník
     12. zapisovateľ
     13. kronikár
     14. organizácia výstav
     15. organizácia školských podujatí
     16. príprava programov – Betlehem, mestské podujatia, príprava darčekov
     17. súťaž v čistote
     18. propagácia a rozširovanie časopisov
     19. školské výlety
     20. návšteva divadla, kina, korčuľovanie, plávanie
     21. správa zbierky pamätnej izby
     22. metodická prednáška pre pedagógov
     23. publikácia, príprava hodnotení
     24. príprava násteniek a ich aktualizácia
     25. správcovstvo odborných učební
     26. predseda ZMPS na škole, predseda OZ
     27. šírenie dobrej povesti školy.

      

     Hodnotenie školy

     Monitorujeme pravidelne:

     • podmienky na vzdelanie,
     • spokojnosť s vedením školy a učiteľmi,
     • prostredie – klímu školy,
     • priebeh vzdelávania – vyučovací proces - metódy a formy vyučovania,
     • úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
     • výsledky vzdelávania,
     • riadenie školy,
     • úroveň výsledkov práce školy.

      

     Kritériom pre nás je:

     • spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov a partnerov školy,
     • kvalita výsledkov.

      

     Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:

     • dotazníky pre žiakov a rodičov,
     • analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach,
     • SWOT analýza.
  • Kapcsolat

   • ZŠ Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola
   • riaditel@zsbbvmeder.edu.sk
   • +421 31 555 22 44
   • Bratislavská 622/38, Veľký Meder 932 01
   • 36081035
 • Fényképalbum

   no data to display yet